Odměna za služby

Při poskytování právních služeb používá naše advokátní kancelář povolené druhy odměn ve smyslu advokátního tarifu. Osvědčilo se používání zejména hodinových sazeb odměn, přičemž jsou však využívány i další druhy odměn jako odměna paušální, odměna mimosmluvní, odměna s podílem na hodnotě věci a odměny kombinované.

Smluvní odměna může být mezi klientem a advokátem sjednána různými způsoby. Konkrétní zvolená varianta, která nejlépe vyhovuje potřebám a přáním klienta, je specifikována v uzavírané Smlouvě o poskytování právních služeb. Klient má samozřejmě vždy možnost se s touto variantou seznámit předem, uváděné varianty lze i kombinovat.

Smluvní odměna je sjednávána zejména s ohledem na:

 1. Hodinová sazba – celková odměna se vypočte jako násobek sjednané hodinové sazby a počtu hodin (hodinová sazba x počet hodin) strávených při poskytování právních služeb příslušnému klientovi. Tento typ odměny je při advokátní praxi asi jedním z nejčastějších, neboť i při nově navazovaných vztazích mezi advokátem a klientem je výše odměny poměrně snadno určitelná, oboustranně srozumitelná a prokazatelná. Výše hodinové sazby je stanovena dle výše uvedených kritérií vždy pro konkrétní kauzu.
 2. Paušální měsíční sazba – odměna advokátní kanceláři je stanovena paušální částkou za každý měsíc. Měsíční paušální částka vychází z hodinové sazby advokátní kanceláře násobené v dobré víře odhadnutým počtem hodin právních služeb za měsíc (hodinová sazba x odhadnutý počet hodin) a je sjednávána mezi klientem a advokátem předem. Pomocí tohoto typu smluvní odměny mohou zejména obchodní společnosti dlouhodobě dopředu plánovat výši výdajů za právní služby, navíc v případě většího rozsahu předpokládaných hodin právních služeb dosáhnout značných úspor.
 3. Paušální částka za právní službu – používá se v případě jednorázových transakcí, které vyžadují komplexní právní služby různého druhu. Odměna je stanovena paušální částkou za „vyřízení věci“.
 4. Podíl na hodnotě věci – odměna je stanovena smluveným podílem na hodnotě věci či jiného předmětu právních vztahů. Jedná se buď o variantu odměny uvedené pod bodem 3 užívanou v případech, kdy lze snadno zjistit či odhadnout hodnotu věci (např. odměna za kompletní právní servis související s převodem vlastnictví k nemovitosti, stanovená určitým procentem z celkové ceny nemovitosti), či variantu odměny uvedené pod bodem 1, kdy se stanoví výše odměny za tzv. jeden úkon právní služby a celková odměna advokáta je poté násobkem počtu vykonaných úkonů a sjednané odměny za jeden takovýto úkon vycházející z hodnoty věci (počet úkonů x sjednaná odměna za 1 úkon).
 5. Advokátní tarif – odměna může být také (byť i s drobnými odchylkami) stanovena odkazem na advokátní tarif, jehož ustanovení o mimosmluvní odměně se pro vztah mezi klientem a advokátem použijí, není-li mezi nimi sjednána odměna smluvní. Celková odměna se poté vypočte jako násobek odměny za jeden tzv. úkon právní služby a počtu jednotlivých úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal (odměna za jeden úkon právní služby x počet úkonů). Odměna za jeden úkon právní služby se vypočte z tzv. tarifní hodnoty, za kterou se v zásadě považuje výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo práva a jejich příslušenství (úroků, poplatků z prodlení atd.) v době započetí úkonu právní služby, jichž se právní služba týká. Počet úkonů právní služby závisí na složitosti právní kauzy – za úkon právní služby se považuje například:
  • převzetí a příprava zastoupení na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb
  • další porada s klientem přesahující jednu hodinu
  • sepsání právního rozboru věci
  • sepsání listiny o právním úkonu (typicky smlouvy)
  • jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny, či účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, a to každé započaté dvě hodiny

Kromě výše uvedených odměn má každý advokát nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie; hrazení některých těchto hotových výdajů lze běžně dohodnout prostřednictvím paušální částky.

Naše advokátní kancelář se vždy snaží v rámci svých možností vyhovět představám klientů o sjednání výše odměny za poskytované právní služby. Ceny za služby je možno sjednat jedním z výše uvedených způsobů nebo je případně možno navrhnout alternativní možnosti financování. Záloha na právní služby poskytované advokátní kanceláří obvykle nebývá požadována.

Advokátní kancelář sděluje klientům, že subjektem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi advokátní kanceláří a klientem je Česká advokátní komora, a to způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím České advokátní komory naleznete na webové stránce www.cak.cz.

Fortiter in re, suaviter in modo
Tvrdě za cílem, jemně ve způsobech

tisk Tisk šipka nahoru Nahoru

Advokátní kancelář
JUDr. Lukáš Kuboň
IČ: 71456741
ev. č. ČAK: 10866

Sídlo:
Choteč 64
PSČ 252 26
Praha - západ

Pobočka:
Letenská 121/8
118 01 Praha 1

Telefon: +420 604 363 278
E-mail: kubon@akkubon.cz
www.akkubon.cz