Úschova peněz

Advokát přebírá od klienta nebo třetí osoby do úschovy peníze (dále jen „prostředky klienta“)

  1. v hotovosti v české nebo v cizí měně; advokát je oprávněn převzít prostředky klienta v hotovosti nejvýše do částky 270 000 Kč; takto převzaté prostředky klienta je advokát povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů, uložit na zvláštní účet advokáta u banky
  2. jejich složením na zvláštní účet advokáta u banky nebo u jiné osoby oprávněné podle příslušných právních předpisů k přijímání vkladů (dále jen „banka“); při výběru banky přihlédne advokát k případným požadavkům klienta, nebo
  3. jejich bezhotovostním převodem na zvláštní účet advokáta u banky.

Platby z uložených prostředků klienta ve prospěch advokáta nebo jiných osob, zejména platba odměny advokáta, nejsou přípustné s výjimkou případů, kdy takovou platbu umožňuje právní předpis nebo pokud klient, za něhož má být platba provedena, k ní dal písemný souhlas anebo to vyplývá ze smlouvy uzavřené s klientem, popřípadě pokud platba byla nařízena rozhodnutím soudu nebo jiným k tomu oprávněným orgánem.

Fortiter in re, suaviter in modo
Tvrdě za cílem, jemně ve způsobech

tisk Tisk šipka nahoru Nahoru

Advokátní kancelář
JUDr. Lukáš Kuboň
IČ: 71456741
ev. č. ČAK: 10866

Sídlo:
Choteč 64
PSČ 252 26
Praha - západ

Pobočka:
Letenská 121/8
118 01 Praha 1

Telefon: +420 604 363 278
E-mail: kubon@akkubon.cz
www.akkubon.cz